ANBI info Diaconie

PKN kerkgemeente te Edam en Volendam

Naam ANBI: Diaconie Protestantse gemeente te Edam en Volendam
RSIN/Fiscaal nummer: 823805657
KvK nummer: 76369803
Website adres: www.kerkgemeente.nl…
E-mail: Diaconie
Kerkgebouw De Swaen: Voorhaven 135
Postcode: 1135 BP
Plaats: Edam
Postadres: Postbus 159
Postcode: 1135 ZL
Plaats: Edam

Diaconie
De kerkelijke gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt”.

Diaconale roeping
Ieder mens telt, maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de kerk mensen die niet of onvoldoende voor zich zelf kunnen zorgen. Te denken valt aan zieken, armen, ouderen en ontheemden. Aan hen wil de kerk de helpende hand bieden. Niet alleen lokaal maar ook landelijk en wereldwijd biedt de kerk “hulp waar geen of onvoldoende hulp is”.
Werken aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen, zorgen voor primaire levensbehoeften en streven naar goede voorzieningen waar die ontbreken.

Diaconie en De Bijbel
In het Nieuwe Testament, in Handelingen 6: 1-7, is voor het eerst sprake van het aanstellen van ‘helpers’, van diakenen. Maar ook Paulus spreekt in zijn 1ste brief aan Timotheüs (hfdstuk 5: 2-7) over ‘helpers’ in de kerk.
‘De helper moet zich waardig gedragen, moet oprecht zijn, mag niet overmatig veel wijn drinken en niet hebzuchtig zijn. Moet vasthouden aan het mysterie van het geloof, met een zuiver geweten. Moet trouw zijn aan het gezin en daar goed leiding aan geven. Want helpers die hun taak goed vervullen, bezorgen zichzelf aanzien en zijn in staat frank en vrij te spreken over het geloof in Christus Jezus’.
Andere Bijbelgedeelten, die verwijzen naar het ambt van diaken zijn: Exodus 23: 1-12; Romeinen 12: 8; II Corinthe 8: 1-15 en II Corinthe 9:7.

Diaconie en de Protestantse Kerk Nederland,

Kerkorde en Ordinanties

Voor al het werk dat in de Protestantse Gemeenten gebeurt, dus ook voor het diaconaal werk en de taken van de diakenen, zijn regels opgesteld. Die regels staan in de ‘Kerkorde en Ordinanties’ (Artikel V en X) van de Protestantse Kerk.

Volgens ‘Kerkorde en Ordinanties’ worden de diakenen geroepen en gekozen aan de hand van een aanbeveling vanuit de gemeente.
(Gelukkig heeft onze gemeente via deze weg nog steeds een volwaardige diaconie met enthousiaste diakenen om waar mogelijk en nodig de helpende hand te bieden.)
De diakenen zijn samen met de predikant, de ouderlingen en de kerkrentmeesters, lid van de kerkenraad. De kerkenraad geeft leiding aan ‘het leven en werken’ van de gemeente. Wat wij geloven en belijden ligt vast in ‘Kerkorde en Ordinanties’, de basis voor onze kerkstructuur, de organisatie, de taken en de financiën.
Het college van Diakenen houdt het besef van hulpvaardigheid en het besef van onrust over allerlei onrecht gaande. Het college zamelt geld in, helpt mensen in nood waar ook ter wereld.
De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het bestuur van de diaconie. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd door de diaconie.

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot:
– de dienst aan de tafel van de Heer, het Heilig Avondmaal;
– het inzamelen en uitdelen van de gaven, de collectes;
– de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en de wereld;
– de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
– de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.

In de gemeente zijn de diakenen veelal uitvoerend bezig. Kerntaak van de diaken is de gemeente te stimuleren om zich in te zetten voor de diaconale nood dichtbij en veraf. Als gemeente hebben we de opdracht om in kerk en samenleving te delen, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Het diaconaat is specifiek verbonden met de liturgie en heeft daarin een eigen unieke taak en rol. De diaken is betrokken bij de voorbeden, ‘welke diaconale noden hebben aandacht nodig en voor welke initiatieven kan gedankt worden?’
De diaken zamelt tijdens de collecte middelen in en vraagt om betrokkenheid bij het diaconale werk.
De diakenen zijn betrokken bij de voorbereiding en het delen van brood en wijn bij het Heilig Avondmaal.

Diaconie in de Protestantse Kerk te Edam en Volendam
In navolging van onze Bijbelse opdracht en ingevolge Kerkorde en Ordinanties nemen diaconie en diakenen hun verantwoordelijkheden en voeren hun taken uit.
Kernbegrippen daarbij zijn:
– luisteren naar de noden en de inzichten van mensen, die hulp ontvangen en (leren) kijken vanuit de positie van de hulpontvanger.
– gelijkwaardigheid van hulpontvanger en hulpgever, ook al verschilt de maatschappelijke positie.
– bewustwording van de beperkingen van de eigen (maatschappelijke) positie.
– solidariteit door partij te kiezen voor mensen zonder rechten door de stem te verheffen tegen het onrecht.

Vanuit die gedachten proberen we in en met onze gemeente een klein stukje mee te helpen om onrecht en nood uit de wereld te helpen.

Om te functioneren moeten diaconie en diakenen beschikken over de nodige kennis en inzicht en over de benodigde financiële middelen.
Kennis en inzicht worden verkregen door ‘leren’ en ‘luisteren’. Van de diakenen mag verlangd worden dat zij zich naar vermogen inzetten om te leren en te luisteren.
Anderen helpen heeft voor de diaconie echter vooral financiële gevolgen. Veelal betreft dat financiële hulp aan mensen in nood en aan hulporganisaties, maar ook materiële hulp heeft financiële gevolgen. Financiën krijgt de diaconie beschikbaar uit de collecten, uit giften en uit opbrengsten (verhuur, pacht en rente) van bezittingen. Jaarlijks worden doelen vastgesteld waaraan de collecteopbrengsten worden gedoneerd. Specifiek benoemde doelen en projecten krijgen extra steun en er is altijd ruimte voor incidentele hulp.

Anderen helpen vraagt kennis en inzicht bij de diaconie als ook de nodige financiële middelen maar kan beslist niet zonder de hulp van anderen.

Voor de Protestantse Gemeente te Edam en Volendam krijgen de diaconale taken en verantwoordelijkheden vorm en inhoud bij de volgende aandachtsgebieden:

De Eredienst
In en bij de erediensten vervult de diaconie haar traditionele taken zoals het verzorgen van het Heilig Avondmaal en het collecteren.
Dat resulteert in de volgende activiteiten:
– verzorgen van het Heilig Avondmaal;
– inzamelen van de collectegelden;
– verzorgen van de bloemengroet;
– verzorgen van de taxidienst;
– vaststellen van de collectedoelen;
– aankondigen en toelichten van collectedoelen in dienst,  kerkbrief en Venster.

De eigen Gemeente
Binnen de eigen gemeente biedt de diaconie ondersteuning waar nodig aan verschillende groepen naar leeftijd of functie. Het werk is vaak een mengvorm van diaconaat en pastoraat waarbij de diaconie zich vooral richt op de financiële en materiële ondersteuning van de betreffende activiteit.

Samen met de andere kerkgenootschappen en de burgerlijke gemeente zijn we actief in het “noodfonds” om incidenteel hulp te bieden waar nodig.
Dat resulteert in de volgende aandachtspunten:
– ouderen diaconaat;
– jeugd diaconaat;
– materiële en financiële (stille)hulp waar behoefte is en waar geen andere helper is, zo mogelijk en nodig in samenwerking met andere kerkgenootschappen en de burgerlijke gemeente;
– initiëren van en/of meedoen aan activiteiten die vallen binnen de diaconale Bijbelse opdracht “hulp waar geen of onvoldoende hulp is”;
– Wereldwinkel, Handwerkclub.
– lokaal / regionaal / landelijk/wereld.
Op lokaal, regionaal-, landelijk- en wereldniveau steunen wij vele organisaties en soms personen die zich inzetten voor de behoeftige medemens. Daartoe worden collectedoelen vastgesteld en speciale projecten benoemd. Voor een deel aangedragen door PKN en KIA maar ook aangedragen vanuit de (omgeving van) de eigen kerkgemeente maar altijd het gevolg van heel directe betrokkenheid. Dat resulteert in de volgende activiteiten:
– het opstellen van het jaarlijkse collectedoelen rooster;
– het jaarlijks benoemen van speciale projecten voor een extra bijdrage;
– het gedurende het jaar voorzien in incidentele bijdragen bij rampen, noodsituaties en steunaanvragen.

De diaconie zorgt ervoor dat de collecteopbrengsten onverminderd worden afgedragen aan het betreffende collectedoel. De diaconie streeft er naar om, met de beschikbare financiën uit de rente- en pachtopbrengsten zoveel als mogelijk afdrachten te verhogen, andere niet collectedoelen te helpen en ieder jaar enkele doelen te bepalen die op bijzondere aandacht en steun kunnen rekenen.

Een overzicht van deze doelen wordt jaarlijks opgenomen en aangegeven in het collecterooster.

Diaconale Financiën
De staat van ‘Baten en Lasten’ geeft in de kolom ‘Begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en uitgaven voor het aangegeven jaar. De kolommen ‘Rekening’ geeft inzicht in de werkelijke ontvangsten en uitgaven over het aangegeven jaar.

De ontvangsten zijn te verdelen in twee hoofd groepen, te weten ontvangsten uit ‘collecte-opbrengsten, giften en donaties’ en de ontvangsten uit ‘kapitaal (rente) en onroerende zaken (pacht)’.
De uitgaven zijn te verdelen in drie hoofd groepen, te weten ‘afdrachten aan diaconale doelen’, diaconale kosten eigen gemeente (jeugd, ouderen en kerkdiensten)’ en ‘bankkosten en belastingen’.

Financieel overzicht Baten en Lasten Diaconie
Soms veroorzaken acties rond speciale doelen grote afwijkingen in de rekening ten opzichte van de begroting. Grote schommelingen in ontvangsten of uitgaven voor dat specifieke doel worden ‘gecompenseerd’ door onttrekkingen of toevoegingen aan de reserves.

De diaconie zorgt ervoor dat de collecteopbrengsten onverminderd worden afgedragen aan het betreffende collectedoel. De diaconie streeft er naar om met de beschikbare financiën uit de rente- en pachtopbrengsten, zoveel als mogelijk afdrachten te verhogen, andere niet collectedoelen te helpen en ieder jaar enkele doelen te bepalen die op bijzondere aandacht en steun kunnen rekenen.

Jaarrekening:
Edam en Volendam PG DIA

 

Naar de ANBI pagina van de kerkgemeente.