ANBI info Kerkgemeente

PKN Kerkgemeente Edam

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Edam en Volendam
RSIN/Fiscaal nummer: 818230113
KvK nummer: 76369714
Website adres: www.kerkgemeente.nl…
E-mail: PKN-Edam
Kerkgebouw De Swaen: Voorhaven 135
Postcode: 1135 BP
Plaats: Edam
Postadres: Postbus 159
Postcode: 1135 ZL
Plaats: Edam

De Protestantse gemeente te Edam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen over het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Edam.

  • Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad twaalf (12) leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

  • Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

  • Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van onze eigen gemeente kunt u vinden via de pagina Beleidsplan Protestantse Gemeente Edam

Onderstaand de inleiding van dit beleidsplan.

Het doel van dit beleidsplan van de Protestantse Gemeente Edam is richting te geven aan alle activiteiten die we in onze gemeente in de komende jaren ontplooien. Het is een beleidsplan op hoofdlijnen dat voor de vele groepen die actief zijn binnen onze gemeente verder uitgewerkt is in een activiteitenplan, waarin gedetailleerd is aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk is. Beleidsuitgangspunten geven duidelijkheid en richting aan ons handelen en komen ten goede aan ons gemeentezijn.

Aan de basis van dit beleidsplan ligt onze visie op ons kerkzijn, die wij als volgt willen verwoorden:

De Kerkgemeente Edam wil een open en eigentijdse gemeente zijn die zich wil laten leiden door Gods Woord, waarin wij ons ook gedragen mogen weten. In onze gemeente mogen mensen zich welkom voelen om samen het geloof te beleven en daar vorm aan te geven.

Werken vanuit een gezamenlijke visie en missie maakt dat we kritisch mogen kijken naar initiatieven die ontplooid worden. Deze moeten namelijk passen binnen de gemaakte afspraken binnen onze gemeente. Daarmee voorkomen we dat beslissingen worden genomen zonder overleg en activiteiten geen samenhang vertonen.

Ondanks dat we relatief veel ouderen hebben en de middengroep en jongeren in mindere mate vertegenwoordigd zijn, richten wij ons op de mogelijkheden ook deze groepen bij onze gemeente te betrekken. Dit kan in de toekomst een andere vorm van kerkzijn inhouden.

  • Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

  • Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

  • Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Voorlopig overzicht.
Jaarrekening 2023

Edam-PG-KRM Concept begroting 2024

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting algemeen

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Naar de ANBI gegevens van de diaconie.


ANBI rapport