ANBI info Edam

ANBI gegevens van de PKN Kerkgemeente Edam. (Direct naar gegevens Diaconie)

 A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente Edam
RSIN/Fiscaal nummer: 818230113
Website adres: www.kerkgemeente.nl…
E-mail: Kerkenraad
Kerkgebouw De Swaen: Voorhaven 135
Postcode: 1135 BP
Plaats: Edam
Postadres: Postbus 159
Postcode: 1135 ZL
Plaats: Edam

De Protestantse gemeente te Edam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen over het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk .Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Edam.

  1. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad twaalf (12) leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

  1. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

  1. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Onze gemeente heeft een eigen beleidsplan. In 2016 heeft de kerkenraad het beleidsplan 2016-2020 vastgesteld.  Het volledige stuk kunt u terugvinden via deze link   
Beleidsplan Protestantse Gemeente Edam

Onderstaand de inleiding van dit beleidsplan.

Het doel van dit beleidsplan van de Protestantse Gemeente Edam is richting te geven aan alle activiteiten die we in onze gemeente in de komende jaren ontplooien. Het is een beleidsplan op hoofdlijnen dat voor de vele groepen die actief zijn binnen onze gemeente verder uitgewerkt is in een activiteitenplan, waarin gedetailleerd is aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk is. Beleidsuitgangspunten geven duidelijkheid en richting aan ons handelen en komen ten goede aan ons gemeentezijn.

Aan de basis van dit beleidsplan ligt onze visie op ons kerkzijn, die wij als volgt willen verwoorden:

De Kerkgemeente Edam wil een open en eigentijdse gemeente zijn die zich wil laten leiden door Gods Woord, waarin wij ons ook gedragen mogen weten. In onze gemeente mogen mensen zich welkom voelen om samen het geloof te beleven en daar vorm aan te geven.

Werken vanuit een gezamenlijke visie en missie maakt dat we kritisch mogen kijken naar initiatieven die ontplooid worden. Deze moeten namelijk passen binnen de gemaakte afspraken binnen onze gemeente. Daarmee voorkomen we dat beslissingen worden genomen zonder overleg en activiteiten geen samenhang vertonen.

Ondanks dat we relatief veel ouderen hebben en de middengroep en jongeren in mindere mate vertegenwoordigd zijn, richten wij ons op de mogelijkheden ook deze groepen bij onze gemeente te betrekken. Dit kan in de toekomst een andere vorm van kerkzijn inhouden.

  1. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

  1. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

  1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting algemeen

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

ANBI informatie van de Diaconie van de PKN kerkgemeente Edam.

Algemene gegevens.
Naam ANBI: Diaconie Protestantse Gemeente Edam.
RSIN/Fiscaal nummer: 823805657.
Kerkgebouw De Swaen: Voorhaven 135, 1135 BP Edam.
Postadres: Postbus 159, 1135 ZL Edam.
Website: www.kerkgemeente.nl…
E-mail: Diaconie

Diaconie.
“De kerkelijke gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt”.

Diaconale roeping.
Ieder mens telt, maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de kerk mensen die niet of onvoldoende voor zich zelf kunnen zorgen. Te denken valt aan zieken, armen, ouderen en ontheemden. Aan hen wil de kerk de helpende hand bieden. Niet alleen lokaal maar ook landelijk en wereldwijd biedt de kerk “hulp waar geen of onvoldoende hulp is”.
Werken aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen, zorgen voor primaire levensbehoeften en streven naar goede voorzieningen waar die ontbreken.

Diaconie en De Bijbel.
In het Nieuwe Testament, in Handelingen 6: 1-7, is voor het eerst sprake van het aanstellen van ‘helpers’, van diakenen. Maar ook Paulus spreekt in zijn 1ste brief aan Thimoteus (hfdstuk 5: 2-7) over ‘helpers’ in de kerk.
‘De helper moet zich waardig gedragen, moet oprecht zijn, mag niet overmatig veel wijn drinken en niet hebzuchtig zijn. Moet vasthouden aan het mysterie van het geloof, met een zuiver geweten. Moet trouw zijn aan het gezin en daar goed leiding aan geven. Want helpers die hun taak goed vervullen, bezorgen zichzelf aanzien en zijn in staat frank en vrij te spreken over het geloof in Christus Jezus’.
Andere Bijbelgedeelten, die verwijzen naar het ambt van diaken zijn: Exodus 23: 1-12; Romeinen 12: 8; II Corinthe 8: 1-15 en II Corinthe 9:7.

Diaconie en de Protestantse Kerk Nederland
Het college van Diakenen houdt het besef van hulpvaardigheid en het besef van onrust over allerlei onrecht gaande. Het college zamelt geld in, helpt mensen in nood waar ook ter wereld.
De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het bestuur van de diaconie. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd door de diaconie. Ordinantie 11, art. 4.
Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

Volgens ‘Kerkorde en Ordinanties’ worden de diakenen geroepen en gekozen aan de hand van een aanbeveling vanuit de gemeente.
(Gelukkig heeft onze gemeente via deze weg nog steeds een volwaardige diaconie met enthousiaste diakenen om waar mogelijk en nodig de helpende hand te bieden.)

De diakenen zijn, samen met de predikant, de ouderlingen en de kerkrentmeesters, lid van de kerkenraad. De kerkenraad geeft leiding aan ‘het leven en werken’ van de gemeente. Wat wij geloven en belijden ligt vast in ‘Kerkorde en Ordinanties’, de basis voor onze kerkstructuur, de organisatie, de taken en de financiën.

Voor al het werk dat in de Protestantse Gemeenten gebeurt, dus ook voor het diaconaal werk en de taken van de diakenen, zijn regels opgesteld. Die regels staan in de ‘Kerkorde en Ordinanties’ (Artikel V en X) van de Protestantse Kerk.
kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot:
– De dienst aan de tafel van de Heer, het Heilig Avondmaal;
– Het inzamelen en uitdelen van de gaven, de collectes;
– De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en de wereld;
– De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
– De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.

In de gemeente zijn de diakenen veelal uitvoerend bezig. Kerntaak van de diaken is de gemeente te stimuleren om zich in te zetten voor de diaconale nood dichtbij en veraf. Als gemeente hebben we de opdracht om in kerk en samenleving te delen, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Het diaconaat is specifiek verbonden met de liturgie en heeft daarin een eigen unieke taak en rol. De diaken is betrokken bij de voorbeden, ‘welke diaconale noden hebben aandacht nodig en voor welke initiatieven kan gedankt worden?’
De diaken zamelt tijdens de collecte middelen in en vraagt om betrokkenheid bij het diaconale werk.
De diakenen zijn betrokken bij de voorbereiding en het delen van brood en wijn bij het Heilig Avondmaal.

Diaconie in de Protestantse Kerk Edam e.o.
In navolging van onze Bijbelse opdracht en ingevolge Kerkorde en Ordinanties nemen diaconie en diakenen hun verantwoordelijkheden en vatten hun taken op.
Kernbegrippen daarbij zijn:
– Luisteren naar de noden en de inzichten van mensen, die hulp ontvangen en (leren) kijken vanuit de positie van de hulpontvanger.
– Gelijkwaardigheid van hulpontvanger en hulpgever, ook al verschilt de maatschappelijke positie.
– Bewustwording van de beperkingen van de eigen (maatschappelijke) positie.
– Solidariteit door partij te kiezen voor mensen zonder rechten door de stem te verheffen tegen het onrecht.

Vanuit die gedachten proberen we in en met onze gemeente een klein stukje mee te helpen om onrecht en nood uit de wereld te helpen.

Om te functioneren moeten diaconie en diakenen beschikken over de nodige kennis en inzicht en over de nodige financiële middelen.
Kennis en inzicht worden verkregen door ‘leren’ en ‘luisteren’. Van de diakenen mag verlangd worden dat zij zicht naar vermogen inzetten om te leren en te luisteren.
Anderen helpen heeft voor de diaconie echter vooral financiële gevolgen. Veelal betreft dat financiële hulp aan mensen in nood en aan hulporganisaties, maar ook materiële hulp heeft financiële gevolgen. Financiën krijgt de diaconie beschikbaar uit de collecten, uit giften en uit opbrengsten (verhuur, pacht en rente) van bezittingen. Jaarlijks worden doelen vastgesteld waaraan de collecteopbrengsten worden gedoneerd. Specifiek benoemde doelen en projecten krijgen extra steun en er is altijd ruimte voor incidentele hulp.

Anderen helpen vraagt kennis en inzicht bij de diaconie als ook de nodige financiële middelen maar kan beslist niet zonder de hulp van anderen.

Voor de Protestantse Gemeente Edam krijgen de diaconale taken en verantwoordelijkheden vorm en inhoud met de volgende aandachtsgebieden:

De Eredienst.
In en bij de erediensten vervult de diaconie haar traditionele taken zoals het verzorgen van het Heilig Avondmaal en het collecteren.
Dat resulteert in de volgende activiteiten:
– Verzorgen van het Heilig Avondmaal;
– Inzamelen van de collectegelden;
– Verzorgen van de bloemengroet;
– Verzorgen van de taxidienst;
– Vaststellen van de collectedoelen;
– Aankondigen en toelichten van collectedoelen in de dienst, de kerkbrief en Venster.

De eigen Gemeente.
Binnen de eigen gemeente biedt de diaconie ondersteuning waar nodig aan verschillende groepen naar leeftijd of functie. Het werk is vaak een mengvorm van diaconaat en pastoraat waarbij de diaconie zich vooral richt op de financiële en materiële ondersteuning van de betreffende activiteit. Samen met de andere kerkgenootschappen en de burgerlijke gemeente wordt overlegd over gezamenlijk opzetten van een hulporganisatie. Dat resulteert in de volgende activiteiten:
– Ouderen diaconaat;
– Jeugd diaconaat;
– Materiële en / financiële (stille)hulp waar behoefte is en waar geen andere helper is, zo mogelijk in samenwerking met andere kerkgenootschappen en de burgerlijke gemeente;
– Initiëren van en/of meedoen aan activiteiten die vallen binnen de diaconale Bijbelse opdracht “hulp waar geen of onvoldoende hulp is”;
– Wereldwinkel, Handwerkclub.

Lokaal / Regionaal / Landelijk/ Mondiaal.
Op lokaal, regionaal, landelijk en wereld nivo steunen wij vele organisaties en soms personen die zich inzetten voor de behoeftige medemens. Daartoe worden collectedoelen vastgesteld en speciale projecten benoemd. Voor een deel aangedragen door PKN en KIA. Maar ook aangedragen vanuit de (omgeving van) de eigen kerkgemeente maar altijd het gevolg van heel directe betrokkenheid. Dat resulteert in de volgende activiteiten:
– Het opstellen van het jaarlijkse collectedoelen rooster;
– Het jaarlijks benoemen van speciale projecten voor een extra bijdrage;
– Het gedurende het jaar voorzien in incidentele bijdragen bij rampen, noodsituaties en steunaanvragen.
 

De diaconie zorgt er voor dat de collecteopbrengsten onverminderd worden afgedragen aan het betreffende collectedoel. De diaconie streeft er naar om, met de beschikbare financiën uit de rente- en pachtopbrengsten, zoveel als mogelijk afdrachten te verhogen, andere niet collectedoelen te helpen en ieder jaar enkele doelen te bepalen die op bijzondere aandacht en steun kunnen rekenen.

Doelen extra steun.
Doelen / projecten die in 2019 op extra financiële steun (boven de collecteopbrengsten) vanuit de diaconie kunnen rekenen zijn:
– Weeshuis Sunshine House in Zuid-Afrika;
– Dovenproject in Peru;
– De Voedselbank Purmerend e.o.;
– Vluchtelingenwerk Edam-Volendam;
– Stichting “Alle Beetjes Helpen”;
– Stichting “HOEBOEH”;
– KIA project “Beter inkomen voor Ghanese Boerinnen”.

Diaconale Financiën

De staat van ‘Baten en Lasten’ geeft in de kolom ‘Begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en uitgaven voor het aangegeven jaar. De kolommen ‘Rekening’ geeft inzicht in de werkelijke ontvangsten en uitgaven over het aangegeven jaar.

De ontvangsten zijn te verdelen in twee hoofd bestanddelen te weten ontvangsten uit ‘collecte-opbrengsten, giften en donaties’ en de ontvangsten uit ‘kapitaal (rente) en onroerende zaken (pacht)’. De uitgaven zijn te verdelen in drie hoofd bestanddelen te weten uit ‘afdrachten aan diaconale doelen’, diaconale kosten eigen gemeente (jeugd, ouderen en kerkdiensten)’ en ‘bankkosten en belastingen’.

Financieel overzicht Baten en Lasten Diaconie

Soms veroorzaken acties rond speciale doelen grote afwijkingen in de rekening ten opzichte van de begroting. Grote schommelingen in ontvangsten of uitgaven voor dat specifieke doel worden ‘gecompenseerd’ door onttrekkingen en / of toevoegingen aan een voor dat doel ingesteld fonds.

De diaconie zorgt er voor dat de collecteopbrengsten onverminderd worden afgedragen aan het betreffende collectedoel. De diaconie streeft er naar om, met de beschikbare financiën uit de rente- en pachtopbrengsten, zoveel als mogelijk afdrachten te verhogen, andere niet collectedoelen te helpen en ieder jaar enkele doelen te bepalen die op bijzondere aandacht en steun kunnen rekenen.

Overzicht van Baten en Lasten over afgelopen jaar.