Diakenen

mw. Marie Verwoert-Vlugt (voorzitter) e-mail
  Raadhuisstraat 2
1474HE Oosthuizen
06 46762952
 
mw. Ellen Vriend-Simons e-mail
  Zuidervesting 2
1135AB Edam
0299 371418
 
mw. Audrey Vreemann e-mail
  Weerenstraat 44
1135JZ Edam
06 39273892
 
dhr. Tom Lagerburg (diaken rentmeester) e-mail
  Burg. Versteeghsingel 26
1135VW Edam
0299 371128