Diaconie

Diaconie, Taken en Verantwoordelijkheden.
Taken en verantwoordelijkheden voor Diaconie en Diakenen vloeien voort uit de Bijbelse Opdracht en uit Kerkorde en Ordinantiën van de Protestantse Kerk Nederland.
Zie ook onder “Over ons / ANBI info Diaconie”.
Anderen helpen vraagt kennis en inzicht bij de diaconie als ook de nodige financiële middelen maar kan beslist niet zonder de hulp van anderen.

De diaconie vraagt de gemeente oren en ogen open te houden en hulpvragen kenbaar te maken.
De diaconie vraagt de gemeente doelen aan te dragen waaraan de collectegelden besteed moeten worden of waaraan bijzondere steun verleend moet worden.
Dat kan per e-mail via deze link.

Voor de Protestantse Gemeente te Edam en Volendam krijgen de diaconale taken en verantwoordelijkheden vorm en inhoud met de volgende aandachtsgebieden:

De Eredienst.
In en bij de erediensten vervult de diaconie haar traditionele taken zoals het verzorgen van het Heilig Avondmaal en het collecteren.
Dat resulteert in de volgende activiteiten:
– Verzorgen van het Heilig Avondmaal;
– Inzamelen van de collectegelden;
– Verzorgen van de bloemengroet;
– Verzorgen van de taxidienst;
– Vaststellen van de collectedoelen;
– Aankondigen en toelichten van collectedoelen in de dienst, de kerkbrief en Venster.

De eigen Gemeente.
Binnen de eigen gemeente biedt de diaconie ondersteuning waar nodig aan verschillende groepen naar leeftijd of functie. Het werk is vaak een mengvorm van diaconaat en pastoraat waarbij de diaconie zich vooral richt op de financiële en materiële ondersteuning van de betreffende activiteit. Samen met de andere kerkgenootschappen en de burgerlijke gemeente zijn we actief in het “noodfonds” om incidenteel hulp te bieden waar nodig.
Dat resulteert in de volgende aandachtsgebieden:
– Ouderen diaconaat;
– Jeugd diaconaat;
– Materiële en / financiële (stille)hulp waar behoefte is en waar geen andere helper is, zo mogelijk in samenwerking met andere kerkgenootschappen en de burgerlijke gemeente;
– Initiëren van en/of meedoen aan activiteiten die vallen binnen de diaconale Bijbelse opdracht “hulp waar geen of onvoldoende hulp is”;
– Wereldwinkel, Handwerkclub.

Lokaal / Regionaal / Landelijk/ Mondiaal.
Op lokaal, regionaal, landelijk en wereld niveau steunen wij vele organisaties en soms personen die zich inzetten voor de behoeftige medemens. Daartoe worden collectedoelen vastgesteld en speciale projecten benoemd. Voor een deel aangedragen door PKN en KIA. Maar ook aangedragen vanuit de (omgeving van) de eigen kerkgemeente maar altijd het gevolg van heel directe betrokkenheid. Dat resulteert in de volgende activiteiten:
– Het opstellen van het jaarlijkse collectedoelen rooster;
– Het jaarlijks benoemen van speciale projecten voor een extra bijdrage;
– Het gedurende het jaar voorzien in incidentele bijdragen bij rampen, noodsituaties en steunaanvragen.

Collecterooster 2024

De diaconie zorgt er voor dat de collecteopbrengsten onverminderd worden afgedragen aan het betreffende collectedoel. De diaconie streeft er naar om, met de beschikbare financiën uit de rente- en pachtopbrengsten, zoveel als mogelijk afdrachten te verhogen, andere niet collectedoelen te helpen en ieder jaar enkele doelen te bepalen die op bijzondere aandacht en steun kunnen rekenen.
Een overzicht van de doelen die op extra financiële steun kunnen rekenen worden jaarlijks opgenomen en aangegeven in het Collecterooster.