Profielschets predikant

In verband met het vertrek van onze predikant zoekt de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Edam een vervulling van de vacature die op 1 juni 2021 is ontstaan.

Wij bieden een 0,8 fte predikantsplaats.

Recent hebben wij het beleidsplan voor de periode 2022-2025 vastgesteld. Wij vragen van onze toekomstige predikant dat hij/zij zich ten doel stelt met ons de ambities die daarin zijn verwoord te realiseren.

Meer concreet hebben wij de volgende verwachtingen:
Wij zoeken een predikant die door Gods Woord de gemeente kan inspireren en aanspreken en die zich thuis voelt in de verscheidenheid van geloven van onze gemeente, zoals in ons beleidsplan tot uitdrukking komt.

Een voorganger en pastor met een open en positieve houding, die het vermogen heeft zich in te leven in de ander en troost kan bieden aan hen die dat nodig hebben.

Onze toekomstige predikant zal in de uitoefening van zijn/haar taak nauw samenwerken met een groep ambtsdragers en een groot aantal vrijwilligers. Hij/zij zal dan ook in staat moeten zijn om met samenbindende eigenschappen in teamverband te kunnen werken. Daarbij maakt hij/zij gebruik van de in de gemeente beschikbare talenten, daagt die uit en stimuleert deze.

Liturgie en prediking
Wij zoeken een predikant die hart heeft voor een zorgvuldig vormgegeven viering en die open staat voor bestaande en nieuwe liturgische vormen en daar flexibel en creatief in kan zijn. Hij/zij is bereid samen te werken met onze kerkmusicus en de leiding van de kinderkerk. De Bijbel dient de belangrijkste inspiratiebron te zijn, waarbij ook ruimte moet zijn voor eigentijdse theologische inzichten. De vieringen doen zoveel mogelijk recht aan de diversiteit van de verschillende gelovigen. We verwachten dat hij/zij ook in staat is een breder publiek bij de vieringen te betrekken en bereid is daartoe ook incidenteel te experimenteren met andere vormen van diensten.

Leren en toerusting
We zoeken een predikant die op inspirerende wijze zijn/haar kennis en ervaring ten aanzien van de Bijbel en geloofszaken in catechese- en/of gespreksgroepen wil delen. Naast Bijbelse thema’s kunnen ook maatschappelijke thema’s aan de orde komen.

Pastoraat en diaconaat; dienen en delen
De kerkenraad hecht er groot belang aan dat de predikant aan verschillende vormen van pastoraat voor alle generaties in onze gemeente aandacht geeft.
Samenwerking met en toerusting van het pastorale team en het ouderenbezoekteam wordt als een belangrijk item gezien.
Wij vragen van de predikant zijn/haar bijdrage te leveren aan de manier waarop wij het dienen en delen hebben vormgegeven in de gemeente.

Gemeenteopbouw
Wij vragen van de predikant zijn/haar bijdrage te leveren aan de vormen waarmee wij aan gemeenteopbouw doen, door:
– De bestaande activiteiten, zoals maaltijden en kerkreizen, te ondersteunen en mee te
denken in de ontwikkeling van acties voor specifieke doelgroepen.
– Het begeleiden en coachen van de vrijwilligers

Oecumene
Wij verwachten van de predikant zijn/haar bijdrage te leveren aan de oecumene, zoals die vorm vindt in de plaatselijke Raad van Kerken.

PR en Communicatie
Wij vragen van de predikant om, in samenwerking met anderen, een actieve rol te vervullen in ons PR-beleid. Dit krijgt o.a. vorm door middel van het maandblad ‘Venster‘ (een oecumenische uitgave) en de wekelijkse ‘kerkbrief‘ met foto’s en tekst van de afgelopen week en aankondigingen voor de nieuwe. Verder is er een uitgebreide website en bestaat goede samenwerking met de lokale media. Het PR-beleid dient bij te dragen aan de zichtbaarheid van de kerkgemeente en daarmee ook aan de gemeenteopbouw.

Feitelijke informatie
De Protestantse Gemeente Edam is in 2007 ontstaan uit de fusie van de Hervormde Gemeente Edam, de Gereformeerde Kerk Edam-Volendam-Zeevang en de Evangelisch- Lutherse Gemeente Edam. Maar al sinds 2001 functioneert zij feitelijk als één gemeente onder de naam Kerkgemeente Edam.
De gemeente telt circa 273 belijdende leden, 298 doopleden en 69 ongedoopt geregistreerden. De meeste leden wonen in Edam, maar er zijn ook veel leden uit de omliggende plaatsen.
Er worden momenteel fusiegesprekken gevoerd met de Protestantse Gemeente Volendam (140 leden); de geplande fusiedatum is 1 januari 2023.
De kerkgemeente maakt gebruik van drie waardevolle historische kerkgebouwen:
de Protestantse Kerk De Swaen (in 2015 gerenoveerd) en de Grote Kerk, beide in Edam. In Volendam wordt gebruik gemaakt van het Stolphoevekerkje.
Er is een pastorie beschikbaar naast de Grote Kerk, deze is in 2014 volledig gerenoveerd.